2016 оны 10-р сар: ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМГИЙН ХААЛТТАЙ ЗАРИМ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ (Төрийн, бизнесийн болон хувийн нууц хамаарахгүй)

 1. Төр, захиргаа, төсвийн байгуулагуудын нууцын жагсаалт.
 2. Засгийн газрын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт (задаргаа)
 3. Засгийн газрын тусгай сангуудын зарцуулалт (задаргаа)
 4. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт (задаргаа)
 5. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн төрийн ба хараат бус төлөөллийн мэдээлэл (танилцуулга, ашиг сонирхлын зөрчил, сонгон шалгаруулах үйл явц)
 6. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамжийн товьёог (жагсаалт) болон хавсралтууд
 7. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл болон Эрүүл мэндийн даатгалын салбар зөвлөлийн мэдээлэл (бүрэлдэхүүн, намтар, ашиг сонирхлын зөрчил, хуралдаан, гаргасан шийдвэрүүд)
 8. Гадаад орны бакалавр, магистрантур, докторантурын сургалтын төлбөрийн болон амьжиргааны зардлын зээл авсан суралцагсдын мэдээлэл (нэрс ба зээлийн хэмжээ)
 9. Аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн дугаар (регистрийн дугаар)
 10. Монголбанк ба МҮОНРТ-ийн шилэн дансны мэлээлэл (орлого, зарлагын гүйлгээ)
 11. Төрийн албан хаагчдад орон сууц олгох, худалдан авах, орон сууцны дэмжлэг, орон сууцны хөнгөлөлттэй ззэл олгох шийдвэрийн тухай мэдээлэл (үндэслэл, давхардалт гэх мэт)
 12. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргиййн Засаг даргын газар, эзэмших, ашиглах, өмчлөхтэй холбоотой шийдвэрүүд (бүрэн байдал)
 13. Газар, ус, агаар, ашигт малтмал зэрэг нийтийн баялагт суурилсан аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, тэдгээрийн эзэмшлийн мэдээлэл (ашиг хүртэгч эзэд гэх мэт)
 14. Засгийн газрын зээл, бондын мэдээлэл (хуваарилалт, аж ахуйн нэгжийн нэр, үнийн дүн, задаргаа)
 15. Концессын зүйлийн мэдээлэл (жагсаалт, аж ахуйн нэгжийн нэр, үнийн дүн гэх мэт)
Advertisements